نماد نوع ناشر بازار نوع اوراق تاریخ آخرین معامله تاریخ سررسید قیمت پایانی YTM YTM باکسر کارمزد YTM آخرین معامله YTM عرضه YTM تقاضا بازده معادل بانکی دیرش دیرش تعدیل شده تحدب ناشر ضامن عمر اوراق (ماه) بازارگردان روش بازارگردانی مواعد پرداخت (ماه) تاریخ پرداخت سود نرخ سود
نماد نوع ناشر بازار نوع اوراق تاریخ آخرین معامله تاریخ سررسید قیمت پایانی YTM YTM باکسر کارمزد YTM آخرین معامله YTM عرضه YTM تقاضا بازده معادل بانکی دیرش دیرش تعدیل شده تحدب ناشر ضامن عمر اوراق (ماه) بازارگردان روش بازارگردانی مواعد پرداخت (ماه) تاریخ پرداخت سود نرخ سود